Regulamin Klubu Eventowego Aktywniplus.com

Właścicielem Klubu Eventowego Aktywni+ jest Leszek Kobyłecki, zwany dalej „Właścicielem”.

Siedziba Klubu Eventowego Aktywni+ mieści się w Warszawie przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 01-104, NIP 9561703726.

 

I. Słownik pojęć;

Regulamin – niniejszy dokument.

Organizator – właściciel Klubu Eventowego Aktywni+, który jest organizatorem prezentowanych na stronach portalu Klubu Eventowego Aktywniplus.com ofert turystycznych i wydarzeń kulturalno – integracyjnych.

Impreza turystyczna – co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny, albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu.

Wycieczka – rodzaj imprezy turystycznej, której program obejmuje zmianę miejsca pobytu jej uczestników.

Wydarzenia kulturalno – integracyjne – wydarzenia (usługi) o charakterze np. sportowym, rekreacyjnym, kulturalnym, handlowym czy edukacyjnym.

Oferta – oferty umieszczone na stronie internetowej Klub Eventowy Aktywniplus.com.

Portal – strona internetowa prowadzona przez Klub Eventowy Aktywniplus.com.

Klient/Użytkownik – osoba korzystająca z portalu Aktywniplus.com.

 

II. Zasady korzystania z Portalu internetowego;

 1. Portal zrzesza ludzi poszukujących aktywnego sposobu spędzania czasu i otwartych na zawiązywanie nowych znajomości.
 2. Celem portalu jest zapewnienie jej uczestnikom możliwości udziału w zorganizowanych wycieczkach turystycznych i spotkaniach kulturalno-integracyjnych.
 3. Korzystanie z Portalu  jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Dokonanie zakupu imprezy turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją umowy oraz niniejszego Regulaminu.
 5. Zabronione jest używanie fałszywych danych osobowych.
 6. Dane Klienta zawarte w rezerwacji (zgłoszeniu) powinny zgadzać się z danymi w dowodzie potwierdzającym tożsamość klienta.
 7. W chwili dokonania rezerwacji (zgłoszenia) udziału w imprezie turystycznej lub wycieczce turystycznej powinni Państwo posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty .
 8. Organizator wydarzenia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe lub spowodowane zarówno przez uczestników jak i osoby trzecie w czasie trwania wydarzenia.

III. Zasady korzystania z ofert Klubu Eventowego Aktywniplus.com;

 1. Na stronach Portalu znajdują się oferty imprez turystycznych, wycieczek oraz wydarzeń kulturalno – integracyjnych.
 2. Celem udziału w imprezie turystycznej, wycieczce lub wydarzeniu kulturalno – integracyjnym należy dokładnie zapoznać się z ich opisem, warunkami uczestnictwa, ceną i niniejszym Regulaminem. Należy mieć na uwadze, że przedstawiona oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Dla dokonania rezerwacji miejsca w imprezie turystycznej, wycieczce lub wydarzeniu kulturalno – integracyjnym należy dokonać zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej, wycieczce lub wydarzeniu kulturalno – integracyjnym, skierowane na kontakt mailowy: kontakt@aktywniplus.com, telefonicznie pod numerem telefonu Organizatora bądź poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego udostępnionego na portalu. Wysłanie zgłoszenia jest równoczesne z akceptację niniejszego Regulaminu. W zgłoszeniu należy podać dane osobowe wymagane przez Organizatora.
 4. Brak uiszczenia całości ceny za udział w imprezie turystycznej, wycieczce lub wydarzeniu kulturalno – integracyjnym na numer rachunku bankowego wskazany przez Organizatora w potwierdzeniu rezerwacji w terminie 5 dni od jego otrzymania spowoduje anulowanie rezerwacji.
 5. Z chwilą uiszczenia ceny za udział w imprezie turystycznej, wycieczce lub wydarzeniu kulturalno – integracyjnym zawarta zostaje umowa klienta z Organizatorem.
 6. Organizator potwierdza klientowi udział w imprezie turystycznej, wycieczce lub wydarzeniu kulturalno – integracyjnym po otrzymaniu zapłaty.
 7. Postanowienia Regulaminu, o których mowa w sekcji III pkt 3-6 nie dotyczą wydarzeń kulturalno – integracyjnych nieodpłatnych. Takim przypadku wystarczy dokonanie rezerwacji miejsca poprzez przesłanie zgłoszenia na kontakt mailowy: kontakt@aktywniplus.com, telefonicznie pod numerem telefonu Organizatora bądź poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego udostępnionego na portalu. Gdy rezerwacja nie jest wymagana, wystarczy dołączenie do wydarzenia na Facebooku.

IV. Cena;

 1. Cena zawiera wszelkie składniki wymienione dokładnie w opisie imprezy turystycznej, wycieczki bądź wydarzenia kulturalno – integracyjnego.
 2. Cena płatna jest w całości w terminie 5 dni od dnia otrzymania potwierdzenia rezerwacji od Organizatora.
 3. Przelewu należy dokonać na konto wskazane w potwierdzeniu rezerwacji z tytułem jak w potwierdzeniu rezerwacji.

V. Anulowanie rezerwacji przez Klienta;

 1. Klient może zrezygnować z imprezy turystycznej, wycieczki bądź wydarzenia kulturalno – integracyjnego w każdym czasie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Oświadczenie o rezygnacji należy złożyć drogą elektroniczną na adres mailowy: kontakt@aktywniplus.com.
 3. W przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej, wycieczki bądź wydarzenia kulturalno – integracyjnego w terminie co najmniej na dwa tygodnie przed terminem jej rozpoczęcia, Organizator zwraca Klientowi w terminie 5 dni od dnia otrzymania oświadczenia o rezygnacji, całość kwoty wpłaconej przez Klienta. W przypadku, gdy termin złożenia oświadczenia o rezygnacji jest krótszy niż 2 tygodnie licząc od dnia rozpoczęcia imprezy turystycznej, Organizator zwraca Klientowi całość kwoty tylko pod warunkiem, gdy w miejsce klienta składającego rezygnację, zgłosi się kolejna osoba, która dopełni formalności związanych z uczestnictwem w imprezie turystycznej, wycieczce lub wydarzeniu kulturalno – integracyjnym, włącznie z zapłatą ceny. W przypadku jednak, gdy nie zgłosi się żadna osoba w miejsce dotychczasowego klienta bądź nie dopełni ona wszystkich formalności, Organizator zwraca Klientowi 50% zapłaconej przez niego ceny.

VI. Anulowanie rezerwacji przez Organizatora;

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy turystycznej, wycieczki lub wydarzenia kulturalno – integracyjnego w każdym czasie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Oświadczenie o odwołaniu imprezy turystycznej, wycieczki lub wydarzenia kulturalno – integracyjnego Organizator składa drogą elektroniczną na adres mailowy Klienta.
 3. W terminie 5 dni od dnia złożenia oświadczenia o odwołaniu imprezy turystycznej, wycieczki lub wydarzenia kulturalno – integracyjnego Organizator przekazuje Klientom całość zapłaconej przez nich ceny.

VII. Ochrona danych osobowych i Prywatność;

 1. Wszystkie dane osobowe udostępniane przez Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 2. Portal przetwarza dane osobowe Klienta/Użytkownika w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania Usługi.
 3. Poprzez wysłanie zgłoszenia przez Klienta udziału w imprezie turystycznej, wycieczce lub wydarzeniu kulturalno – integracyjnym, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie biuletynu (newslettera). Wówczas Portal będzie wysyłał Klientowi na wskazany przez niego adres e – mail informacje o charakterze komercyjnym, jak i niekomercyjnym, związane bezpośrednio z działalnością Klubu Eventowego Aktywni+. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania biuletynu.

VIII. Postanowienia  końcowe;

 1. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia Regulaminu stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Portal będą rozpoznane sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 3. Klub Eventowy Aktywni+ zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu.
 4. Korzystanie z usług świadczonych przez Klub oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
Przejdź do paska narzędzi