Regulamin Klubu Eventowego Aktywniplus.com

Właścicielem Klubu Eventowego Aktywni+ jest Leszek Kobyłecki, zwany dalej „Właścicielem”.

Siedziba Klubu Eventowego Aktywni+ mieści się w Warszawie przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 01-104, NIP 9561703726.

 

I. Słownik pojęć;

Regulamin – niniejszy dokument.

Organizator – właściciel Klubu Eventowego Aktywni+, który jest organizatorem prezentowanych na stronach portalu Klubu Eventowego Aktywniplus.com ofert turystycznych i wydarzeń kulturalno – integracyjnych.

Impreza turystyczna – co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny, albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu.

Wycieczka – rodzaj imprezy turystycznej, której program obejmuje zmianę miejsca pobytu jej uczestników.

Wydarzenia kulturalno – integracyjne – wydarzenia (usługi) o charakterze np. sportowym, rekreacyjnym, kulturalnym, handlowym czy edukacyjnym.

Oferta – oferty umieszczone na stronie internetowej Klub Eventowy Aktywniplus.com.

Portal – strona internetowa prowadzona przez Klub Eventowy Aktywniplus.com.

Klient/Użytkownik – osoba korzystająca z portalu Aktywniplus.com.

 

II. Zasady korzystania z Portalu internetowego;

 1. Portal zrzesza ludzi poszukujących aktywnego sposobu spędzania czasu i otwartych na zawiązywanie nowych znajomości.
 2. Celem portalu jest zapewnienie jej uczestnikom możliwości udziału w zorganizowanych wycieczkach turystycznych i spotkaniach kulturalno-integracyjnych.
 3. Korzystanie z Portalu  jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Dokonanie zakupu imprezy turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją umowy oraz niniejszego Regulaminu.
 5. Zabronione jest używanie fałszywych danych osobowych.
 6. Dane Klienta zawarte w rezerwacji (zgłoszeniu) powinny zgadzać się z danymi w dowodzie potwierdzającym tożsamość klienta.
 7. W chwili dokonania rezerwacji (zgłoszenia) udziału w imprezie turystycznej lub wycieczce turystycznej powinni Państwo posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty .
 8. Organizator wydarzenia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe lub spowodowane zarówno przez uczestników jak i osoby trzecie w czasie trwania wydarzenia.

III. Zasady korzystania z ofert Klubu Eventowego Aktywniplus.com;

 1. Na stronach Portalu znajdują się oferty imprez turystycznych, wycieczek oraz wydarzeń kulturalno – integracyjnych.
 2. Celem udziału w imprezie turystycznej, wycieczce lub wydarzeniu kulturalno – integracyjnym należy dokładnie zapoznać się z ich opisem, warunkami uczestnictwa, ceną i niniejszym Regulaminem. Należy mieć na uwadze, że przedstawiona oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Dla dokonania rezerwacji miejsca w imprezie turystycznej, wycieczce lub wydarzeniu kulturalno – integracyjnym należy dokonać zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej, wycieczce lub wydarzeniu kulturalno – integracyjnym poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego udostępnionego na portalu. W razie trudności zapisania się przez formularz należy wysłać zgłoszenie na e-mail podany na stronie wydarzenia. W obu przypadkach wysłanie zgłoszenia jest równoczesne z akceptację niniejszego Regulaminu. W zgłoszeniu należy podać dane osobowe wymagane przez Organizatora.
 4. Z chwilą uiszczenia ceny za udział w imprezie turystycznej, wycieczce lub wydarzeniu kulturalno – integracyjnym zawarta zostaje umowa klienta z Organizatorem.
 5. Organizator potwierdza klientowi udział w imprezie turystycznej, wycieczce lub wydarzeniu kulturalno – integracyjnym po otrzymaniu zapłaty.
 6. Postanowienia Regulaminu, o których mowa w sekcji III pkt 3-6 nie dotyczą wydarzeń kulturalno – integracyjnych nieodpłatnych. W takim przypadku wystarczy dokonanie rezerwacji miejsca poprzez przesłanie zgłoszenia na kontakt mailowy podany na stronie wydarzenia, telefonicznie pod numerem telefonu Organizatora bądź poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego udostępnionego na portalu. Gdy rezerwacja nie jest wymagana, wystarczy dołączenie do wydarzenia na Facebooku.

IV. Cena;

 1. Cena zawiera wszelkie składniki wymienione dokładnie w opisie imprezy turystycznej, wycieczki bądź wydarzenia kulturalno – integracyjnego.
 2. Cena płatna jest w całości w terminie 5 dni roboczych liczone od dnia otrzymania potwierdzenia rezerwacji od Organizatora, ewentualnie gdy wydarzenie jest w późniejszym terminie w potwierdzeniu rezerwacji będzie podany termin wpłaty. Jeśli rezerwacja zostaje dokonana na 5 dni przed wydarzeniem lub później to wpłata jest ustalana telefonicznie.
 3. Przelewu należy dokonać na konto wskazane w potwierdzeniu rezerwacji z tytułem jak w potwierdzeniu rezerwacji.

V. Anulowanie rezerwacji przez Klienta;

 1. W przypadku anulowania uczestnictwa na mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia potrącane jest 100% kosztów zakupu, co oznacza iż nie ma możliwości uzyskania zwrotu kosztów zakupionych praw do uczestnictwa w imprezie.
 2. Istnieje możliwości zwrotu wpłaty poprzez przeniesienia praw do uczestnictwa w imprezie na dowolną osobę. Jeżeli zmiana danych uczestnika wyprawy wiąże się z dodatkowymi kosztami, to koszty takich zmian ponosi osoba przenosząca swoje uprawnienia wyjazdowe na osobę ją zastępującą.
 3. Organizator zapewnia wsparcie przy poszukiwaniu ewentualnej osoby, która weźmie udział w wydarzeniu.
 4. Oświadczenie o rezygnacji należy złożyć drogą elektroniczną na adres mailowy podany na stronie wydarzenia

VI. Anulowanie rezerwacji przez Organizatora;

 1. Organizator zapewnia, iż dołoży wszelkich starań, aby zaplanowana impreza się
  odbyła.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od
  organizatora oraz w przypadku nie wystarczającej liczby uczestników, za którą, jeśli
  nie określono inaczej uznaje się liczbę dostępnych miejsc – najpóźniej 2 dni przed jej rozpoczęciem. Organizator powiadomi Uczestnika imprezy o jej odwołaniu. W takich przypadkach Uczestnik otrzymuje całkowity zwrot kosztów.

VII. Ochrona danych osobowych i Prywatność;

 1. Dane osobowe przesłane do aktywniplus.com poprzez dowolne środki
  komunikacji (w tym e-mail, sms, facebook itp.) będą przetwarzane przez
  aktywniplus.com oraz podmioty powiązane zgodnie z ustawą o ochronie danych
  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002
  r. z późniejszymi zmianami, ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą
  elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzeniem o ochronie danych GDPR, RODO).
 2. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest: Leszek Kobyłecki, NIP 9561703726 z siedzibą w Warszawie przy ul. Norwida 4, będąca Organizatorem Turystyki oraz operatorem strony internetowej pod adresem www.aktywniplus.com.
 3. Inspektorem danych osobowych jest Leszek Kobyłecki, ul. Norwida 4, 01-104 Warszawa, adres e-mail: kontakt@aktywniplus.com
 4. Wysyłając www.aktywniplus.com swoje dane wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez www.aktywniplus.com swoich danych osobowych oraz swojego wizerunku w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych.
 5. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na przetwarzanie danych lub/i swojego wizerunku w celach marketingowych/promocyjnych prosimy o stosowną informację drogą mailową.
 6. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. W każdej chwili macie Państwo prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.
 7. Dane osobowe oraz wizerunek są przechowywane dla celów marketingowych do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 8. Obowiązek informacyjny dotyczący ochrony i administrowania danych osobowych
  związany z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR, RODO) dostępny
  jest na stronie https://aktywniplus.com/polityka-prywatnosci

VIII. Postanowienia  końcowe;

 1. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia Regulaminu stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Portal będą rozpoznane sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 3. Klub Eventowy Aktywni+ zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu.
 4. Korzystanie z usług świadczonych przez Klub oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
Przejdź do paska narzędzi